20:00 — 22:00

Lezing Hylke Speerstra - Werken en verwerken

Locatie

Raadhuisstraat 27,8561BH BALK
website, facebook

Op de kaart

Yn it koartlyn ferskynde nije boek 'Testamint fan de siel' fan Hylke Speerstra sitte ynteressante libbenslessen. Ien derfan: Wurkje helpt by it ferwurkjen.

Onlangs verscheen het nieuwe boek van Hylke Speerstra 'Testament van de ziel'. Een document vol interessante levenslessen. Een daarvan is: werken helpt bij het verwerken.

Yn oangripende fragminten fertelt de skriuwer oer de libbens fan twa jonges. Beide belibje se, los fan elkoar, in ferskriklike jeugd en wurde oan harren lot oerlitten. Mar harren dreamen ferlieze se net. Bang foar wurk binne se net, meitsje karrière, fine de leafde mar wat se trochmakke ha ferswije se. Oant âld binne en wer allinne komme te stean. Se ferbrekke it swijen. En wat dán oan ’t ljoch komt…
Hylke, skriuwer fan 'It wrede paradys', 'De Oerpolder' en 'Op klompen troch de dessa' toant him yn syn nijste boek mear as ea dé Fryske rasferteller.

Hylke Speerstra  is auteur en Fries rasverteller. Onlangs is zijn boek 'Testament van de ziel’ verschenen. In aangrijpende fragmenten vertelt Speerstra over het leven van twee jongens. Zij hebben alle twee, los van elkaar, een vreselijke jeugd gehad waarin ze aan hun lot werden overgelaten. Toch verliezen ze niet hun dromen en werken ze hard. Ze maken carrière, vinden de liefde.
Alle twee verzwijgen ze hun verleden, tot ze op hun oude dag weer alleen komen te staan. Ze verbreken het zwijgen. En wat dán aan het licht komt…

Hylke Speerstra, schrijver van ‘Het wrede paradijs’, ‘De oerpolder’ en ‘Op klompen door de dessa’, bewijst met zijn nieuwe boek meer dan ooit een Friese verteller en schrijver van hoog niveau te zijn.

N.B.: De lezing is in het Fries.

 

Praktische informatie

Datum: 28 - okt 2021
Tijdstip: 20:00 — 22:00
Locatie: Raadhuisstraat 27,8561BH BALK
Kosten: € 7,50
Tickets: www.podiumgorter.nl
Contact: podiumgorter@hotmail.com

De leukste geschiedenistips

De mooiste artikelen, winacties, uittips en meer over geschiedenis in je mailbox ontvangen?